Öğrencilerimizin okullarında mutlu olmalarından, bedensel ve duygusal açıdan güzel yetişmelerinden, yabancı dil öğrenmelerinden, teknolojiyi iyi ve doğru kullanabilmelerine kadar tüm detayları ile "Tam Eğitim ve Öğretim Modeli" ile eğitim konusunda ufuk açan başarılar elde edeceğiz.

Biyomedikal MTAL

Biyomedikal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

ALANIN TANIMI
Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında yer alan tıbbi görüntüleme sistemleri, tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları, yaşam destek ve tedavi cihazları, fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında yer alan dallarda sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI
1.TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
Tanımı: Tıbbi görüntüleme cihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Tıbbi görüntüleme cihazlarının kurulumunu, montajını, bakımını, arızasını giderme ve kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.TIBBİ LABORATUVAR VE HASTA DIŞI UYGULAMA CİHAZLARI
Tanımı: Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarının kurulumunu, montajını, bakımını, arızasını giderme ve kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3.YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI
Tanımı: Yaşam-destek ve tedavi cihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Yaşam-destek ve tedavi cihazlarının kurulumunu, montajını, bakımını, arızasını giderme ve kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4.FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYIT CİHAZLARI
Tanımı: Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazlarının kurulumunu, montajını, bakımını, arızasını giderme ve kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Okulumuzda 2 dalın eğitimi vardır. Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Dalı
Öğrencilerin sağlık durumu, biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

GİRİŞ KOŞULLARI
8 Yıllık eğitimden sonra, LGS sonucu ile öğrenci alımı yapılır.
Biyomedikal cihaz teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

İSTİHDAM ALANLARI
• Biyomedikal cihaz üretim firmaları,
• Biyomedikal cihaz ithalatçıları,
• Biyomedikal teknik servis firmaları,
• Kalibrasyon laboratuvarları,
• Kamu ve özel hastanelerinin tıbbi cihaz teknik servisleri,
• Laboratuvar ve görüntüleme merkezleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
• Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
• Programın uygulanabilmesi için biyomedikal cihaz teknolojileri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır

EĞİTİMCİLER
• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.
• Programın uygulanmasında gerektiğinde biyomedikal cihaz teknolojileri alanında sektör deneyimi olan usta öğretici ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
• Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
• Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
• Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
• Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
• Diploma almaya hak kazanan öğrenci, biyomedikal cihaz teknolojileri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.

BELGELENDİRME
• Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
• Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
• Öğrenciye programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
• Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ
• Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra üç öğretim yılı olarak planlanmıştır.
• Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Haftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında yer alan tıbbi görüntüleme sistemleri, tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları, yaşam destek ve tedavi cihazları, fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları
• Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları
• Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 Sayılı Kanunun 45. Maddesine 4702 Sayılı Kanun ile eklenen E bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksekokulu programları aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca ÖSYM tarafından alana yönelik olarak öğretim programları yeniden belirlenebilir.
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
• Odyometri (Yaşam Destek)
• Optisyenlik
• Elektronörofizyoloji (Fizyolojik Sinyal İzleyiciler)
• Protez-Ortez
• Elektrik
• Elektrik-Elektronik Teknikerliği
• Elektronik Haberleşme
• Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Elektronik
• Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Otomasyon
• Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim)
• Ev Cihazları Teknolojisi
• Mekatronik
• Mekatronik (Uzaktan Eğitim)